Blogginnlegg2

Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier)


Av Elisabeth Rastad

Publisert 3. juni 2020

Felgverksted – ledelsen dømt til ubetinget fengsel for brudd på miljølovgivningen

I dom av 23. september 2019 fra Fredrikstad tingrett ble daglig leder og styreformann i et felgverksted dømt til 120 dagers fengsel for overtredelser av arbeidsmiljøloven og forurensningsloven med forskrifter samt produktkontrolloven. For styreformannen som var 79 år ved domsavsigelsen, ble 75 dager av fengselsstraffen gjort betinget. For daglig leder ble 60 dager gjort betinget. Felgverkstedet ble også idømt 300 000 kroner i foretaksstraff jf. straffeloven §§ 27 og 28 og inndragning av sparte utgifter med 133 000 kroner jf. straffeloven § 67. Dommen ble anket av de domfelte, men ankene ble ved Borgarting lagmannsretts beslutning av 22. januar 2020 (19-162021AST-BORG/04) nektet fremmet. Dommen er dermed rettskraftig.

Felgverkstedet hadde importert og anvendt over 8000 kg av den strengt regulerte, miljøskadelige og meget helseskadelige syren EFX Strip, som ble brukt til fjerning av lakk fra hjulfelger i et kjemikaliebad. Et systematisk HMS-arbeid manglet i bedriften. De domfelte hadde ikke satt seg inn i regelverket knyttet til helse og miljø på arbeidsplassen. Dette førte blant annet til at arbeidstakere som ble eksponert for den farlige syren manglet tilstrekkelig verneutstyr og at avfallet etter syrebadprosessen ble levert som ordinært restavfall og ikke som farlig avfall slik verkstedet var pliktig til etter avfallsforskriften § 11-8.

Hvorfor er EFX-strip så helseskadelig?
EFX-strip er et produkt som består av 70–90 % diklormetan, 10–30 % metanol og mindre enn 10 % flussyre. De to første stoffene fordamper lett, og derfor vil de som arbeider med slike stoffer, først og fremst kunne eksponeres ved at de puster inn denne dampen. Flussyre, som er mindre flyktig, vil oftest være et problem ved direkte hudkontakt. Alle tre stoffene kan forårsake uopprettelig skade på mennesker.

Første dom på overtredelse av REACH-forskriften
Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) er et grunnleggende og omfattende EU-regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom REACH-forskriften. REACH-regelverket skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør en uakseptabel fare for mennesker og miljø. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter, og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden. Reach vedlegg XVII lister opp stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt. I følge vedlegg XVII post 59 er det forbudt for yrkesbrukere å bruke malingsfjerner som inneholder diklormetan i en konsentrasjon høyere enn 0,1 vektprosent. Forbudet trådte i kraft 6. juni 2012.  Felgverkstedet overtrådte således dette forbudet i tre år dersom det var å regne som «yrkesbrukere» og ikke som et «industrianlegg» som faller inn under et unntak i forskriften.


Borgarting viser i sin beslutning på s. 2–3  til at de er enige i tingrettens syn på at felgverkstedets bruk av kjemikalien som inneholdt diklormetan ikke har foregått i et «industrianlegg» i henhold til REACH vedlegg XVII post 59, dvs. «et anlegg som brukes til malingsfjerningsvirksomhet».  Lagmannsretten la, i likhet med tingretten, vekt på uttalelser i veilederen «Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment», som er utgitt av det Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA. Som eksempler på industriell bruk nevner veilederen ulike eksempler på produksjonsvirksomhet. Som eksempler på yrkesbruk nevnes blant annet «Car wash and other car care services».R.12.3 ().

Det ble av lagmannsretten blant annet vektlagt at felgverkstedet hadde begrenset størrelse både med hensyn til antall ansatte og lokaler, og at det var mest nærliggende å sidestille virksomheten med «Car wash and other car care services».

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075